Lektieplan.dk

Generelle vilkår for brug af Lektieplan

Luk

GENERELT

Disse vilkår gælder for den hjemmesideservice, som Lektieplan ApS stiller til rådighed på adressen www.lektieplan.dk samt min.lektieplan.dk. Hvis vilkårene ændres, vil brugerne blive orienteret om det ved e-mail eller ved meddelelse på servicens hjemmeside www.lektieplan.dk. Fortsat brug af servicen sker herefter på de nye vilkår.

BESKRIVELSE AF SERVICEN

Alle registrerede brugere af Lektieplan, der har accepteret nærværende "Generelle vilkår", får tilbudt gratis brug af de tjenester, der er beskrevet i detaljer på www.lektieplan.dk. Disse tjenester omfatter bl.a. mulighed for oprettelse af lektier og meddelelser til skolebørn og deres forældre.

Det gratis tilbud omfatter Lektieplan i sin basisudgave i henhold til beskrivelsen på www.lektieplan.dk. Den gratis basisversion omfatter udtrykkeligt ikke supporttjenester, mulighed for at vedhæfte filer, individuel tilretning af systemet eller andre af services. Ekstra services kan tilkøbes efter aftale med Lektieplan ApS.

BRUGERREGISTRERING

Brugeren skal give sande og fuldstændige oplysninger om sig selv ved med tilmelding til Lektieplan. Hvis brugeren giver oplysninger, som er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Lektieplan ApS har rimelig grund til at formode, at oplysningerne er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, er Lektieplan ApS berettiget til at lukke for brugerens adgang til tjenesten og afvise oprettelsen af en ny brugeraftale.

Brugerens navn og initialer vil være offentligt tilgængeligt på www.lektieplan.dk, men alle øvrige personlige oplysninger vil blive gemt og opbevaret fortroligt.

ADGANGSKODE OG SIKKERHED

Brugeren er på Lektieplan identificeret ved sit navn, sin skoles navn og adresse og sin e-mailadresse. Når brugeren har gennemført Lektieplans registreringsprocedure, vælger brugeren et password (adgangskode) til brug for login. Det er brugerens ansvar at holde password hemmeligt og brugeren har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved anvendelse af login med brugerens password. Brugeren accepterer at skulle informere Lektieplan ApS straks om uautoriseret brug af adgangskoder eller andre sikkerhedsbrud. Lektieplan ApS påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af uautoriseret brug af Lektieplans service.

ANVENDELSE AF LEKTIEPLAN OG ANSVAR I FORBINDELSE HERMED

Brugeren anerkender at være ansvarlig for alt indhold på de af ham/hende oprettede meddelelser og eventuelle vedhæftede filer eller andet materiale lagt på Lektieplan. Lektieplan ApS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdets lovlighed eller kvalitet.

Brugeren accepterer, at Lektieplan ikke må bruges til at offentliggøre indhold, som kan virke stødende eller som er i konflikt med gældende lov. Lektieplan ApS afgør eventuelle tvivlstilfælde. Offentliggørelse af sådant indhold medfører, at det pågældende login og muligvis side vil blive lukket uden yderligere varsel.

Brugeren accepterer, at Lektieplan ikke må anvendes til:

  • at offentliggøre indhold, som er ulovligt, skadeligt, truende, anstødeligt, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred, eller diskriminerende fra et racemæssigt, etnisk eller andet synspunkt,
  • at udgive sig for en anden person eller organisation,
  • at offentliggøre indhold, som krænker andres patenter, varemærker,
  • forretningshemmeligheder, ophavsret eller anden ejendomsret,
  • at offentliggøre materiale indeholdende programvirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som er beregnet til at afbryde, skade, ødelægge eller begrænse computersoftwares, computerhardwares eller telekommunikationsudstyrs funktionalitet, eller
  • at forstyrre eller afbryde Lektieplan eller servere eller netværk, som er forbundet med Lektieplan
Brugeren accepterer, at selv om Lektieplan ApS ikke på forhånd gennemser indhold på brugernes hjemmesider, har Lektieplan ApS ret (men ikke pligt) til efter eget skøn eller efter anmodning fra en rettighedshaver at slette eller flytte indhold, som vises på Lektieplan, hvis indholdet er i strid med disse vilkår. På samme grundlag kan Lektieplan ApS også nægte brugeren adgang til Lektieplan.

SKADESLØSHOLDELSE

Brugeren accepterer at holde Lektieplan ApS og dets ejere, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder advokatomkostninger fra tredjemand i forbindelse med indhold, som brugeren offentliggør på Lektieplan i strid med disse vilkår.

GENERELLE PROCEDURER VEDRØRENDE BRUG OG LAGRING

Brugeren accepterer, at Lektieplan kan indføre begrænsninger i forbindelse med brug af Lektieplan, herunder det tidsrum, som uploadet indhold beholdes på Lektieplan og størrelsen af den plads, som tildeles hver bruger på Lektieplans servere. Brugeren accepterer, at Lektieplan ApS ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig for sletning af eller manglende lagring af indhold på brugernes sider og ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig i de tilfælde, hvor adgang til siderne på Lektieplan af tekniske grunde ikke kan opnås. Brugeren accepterer, at Lektieplan ApS ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for ændring, afbrydelse eller ophør af servicen.

OPHØR

Brugeren accepterer, at Lektieplan ApS efter eget skøn kan ophæve brugerens adgangsrettigheder og brug af servicen samt fjerne og slette indhold på Lektieplan af en hvilken som helst grund, herunder i tilfælde, hvor Lektieplan ApS skønner, at brugeren har overtrådt eller handlet i strid med disse vilkårs bogstav eller ånd. Lektieplan ApS kan også efter eget skøn til enhver tid afbryde levering af denne service eller en del deraf med eller uden varsel. Brugeren accepterer, at ophævelse af brugerens adgang til Lektieplan i medfør af en bestemmelse i vilkårene kan ske uden forudgående varsel og accepterer, at Lektieplan ApS straks kan deaktivere eller slette brugerens meddelelser og alle tilknyttede oplysninger og filer på siden. Brugeren accepterer ligeledes, at Lektieplan ApS ikke er ansvarlig over for brugeren eller tredjemand for ophævelse af denne service.

MEDDELELSER

Meddelelser til brugeren gives enten ved e-mail eller almindelig post. Servicen kan også give meddelelse om ændringer af disse vilkår eller andre forhold ved at vise meddelelser eller links til meddelelser generelt på Lektieplans hjemmeside.

TILLADELSER

Som bruger af Lektieplan giver du Lektieplan ApS tilladelse til at sende dig meddelelser og nyhedsbreve via e-mail og almindelig post.

Luk